ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

1. Általános információk

2. Általános Tájékoztató az Extreme Digital által alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerekről

2.1. Az Extreme Digital által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek

2.2. Az adatkezelések jogalapjára és céljára vonatkozó általános tájékoztató

3. Az egyes kamerarendszerekre vonatkozó részletes tájékoztató

3.1. A szaküzletekben telepített kamerarendszerek

3.2. A raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés)

4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

5. Az érintettek  jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Namlugal Számítástechnikai Betéti Társaság (2484 Gárdony, Eötvös Tér 17., Cg. 07-06-015660) a telephelyének helyt adó ingatlanokon, valamint az általa üzemeltett valamennyi szaküzletben elektronikus megfigyelőrendszereket (kamera) működtet. A kamerás megfigyelőrendszerek a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban kerülnek működtetésre, és kizárólag a az adott raktárnak helyt adó ingatlanra történő belépésénél, illetve a raktár épületek külső vonalai, illetve a szaküzletekben történt eseményeket, hang nélkül rögzítik, illetve azok által a raktárak megjelölt területei, illetve szaküzletekben történő események hang nélküli közvetlen megfigyelésére kerül sor. A jelen tájékoztató célja, hogy a kamerás megfigyelőrendszerek kapcsán tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintettek számára.  

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

a) adatkezelő és elérhetőségei: a Namlugal Számítástechnikai Betéti Társaság (2484 Gárdony, Eötvös Tér 17., Cg. 07-06-015660) telefon: +36-22-780-650, e-mail:, gdpr@namlugal.hu, webcím: www.namlugal.hu, Továbbiakban: Namlugal

b) adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Fóri Sándor, email: gdpr@namlugal.hu, telefonszám: +36-30-8941-409; levelezési cím: 2484 Gárdony, Eötvös Tár 17.

c) a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: alább meghatározva

d) személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: alább meghatározva

e) az érintett a jelen tájékoztató 5. pontjában meghatározottak szerint jogosult kérelmezni az Namlugal -tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is

 

2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EXTREME ÁLTAL ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZEREKRŐL

 

2.1. A Namlugal által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek

a) a szaküzletekben telepített kamerarendszerek (közvetlen és rögzített megfigyelés), és

b) a raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés)

 

2.2. Az adatkezelések jogalapjára és céljára vonatkozó általános tájékoztató

Valamennyi kamerarendszer tekintetében az EXTREME tájékoztatja az érintetteket, hogy azok a 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: „Szvtv.”) foglaltaknak megfelelően kizárólag vagyonvédelmi célból kerülnek az EXTREME által alkalmazásra, azzal, hogy mindegyik kamerarendszer tekintetében az adatkezeléssel érintettek lehetnek az EXTREME munkavállalói és a szaküzletek területeire belépő, nem a  Namlugal alkalmazásában álló személyek (a továbbiakban úgy is mint: „Ügyfelek” vagy „Partnerek”) egyaránt.

A fentieknek megfelelően az Namlugal által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszerek tárolt felvételeibe kizárólag vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Általánosságban a fentiekre figyelemmel a Namlugal tájékoztatja az érintetteket továbbá, hogy az Namlugal munkavállalói esetében az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke és így részükről a kapcsolódó adatkezeléshez nincs szükség hozzájárulásra.

A Namlugal által nem foglalkoztatott személyek esetén, azaz Ügyfelek esetén az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

3. AZ EGYES KAMERARENDSZEREKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

 

3.1. A szaküzletekben és telephelyeken telepített kamerarendszerek

A Namlugal az alábbi szaküzleteiben telepített egy hálózaton működő kamerarendszert:

  •      Namlugal Számítástechnikai Bt-Telephely(központi raktár) – 2484 Gárdony,Eötvös Tér 17. 

 

A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő. az árukiadási-, a vevőtér és a pénztárak megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett szaküzlet esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag a Namlugal munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag a Namlugal munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok.   

A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden szaküzletben elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: a Namlugal

Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a szaküzletek területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, illetve áruátadással vagy fizetésekkel kapcsolatos vitás helyzetek rendezése.

Az adatkezelés jogalapja: Ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az adott szaküzletbe történő belépéssel (2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve Szvtv. 30. § (2) bekezdése), munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 11. §-a, továbbá a a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Namlugal -nak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a szaküzletek területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 30 nap [Szvtv. 31. § 3. bekezdés c) pontja]

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: Namlugal Bt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: a Namlugal jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a Namlugal adott szaküzletének vezetője (telephelyvezető) illetve távolléte esetén helyettese. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése illetve javítása esetén a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

a Namlugal által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve esetlegesen más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 30 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Namlugal ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. A Namlugal bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint az azon szereplő esetlegesen más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a Namlugal megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy a Namlugal a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

A felvételek tárolásának helye: szaküzletenként külön-külön az adott szaküzletben.

Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója rendelkezik.

 

3.2. A raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés)

A Namlugal az alábbi raktáraknak helyt adó ingatlanokon telepített, egy hálózaton működő kamerarendszert:

  •    2484 Gárdony, Eötvös tér 17.

A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő a belépés, illetve a raktár épületek külső vonalai megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett raktár esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag a Namlugal munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag a Namlugal munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok.

A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden raktárnál a bejáratnál elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: a Namlugal

Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a raktárak területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékenységének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: Ügyfelek illetve Partnerek esetében az érintett hozzájárulása az adott raktárnak helyt adó ingatlanra történő belépéssel (2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja illetve Szvtv. 30. § (2) bekezdése), munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Namlugal -nak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az adott raktárnak helyt adó ingatlan területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 30 nap [Szvtv. 31. § 3. bekezdés c) pontja]

A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: a Namlugal jogosultsággal rendelkező munkavállalója, vagy műszaki hiba keresése esetén a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult:  a Namlugal jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a Namlugal adott raktárának biztonsági vezetője, illetve távolléte esetén helyettese. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése illetve javítása esetén a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója.

A Namlugal által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 30 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Namlugal ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. A Namlugal bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a Namlugal megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy a Namlugal a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

A felvételek tárolásának helye: raktáranként külön-külön az adott raktárban, azaz 2484 Gárdony, Eötvös Tér 17.

Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag a Namlugal rendszergazdái és üzemeltetési irányítója rendelkezik.

 

4. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Namlugal indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

5. AZ ÉRINTETTEK  JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a Namlugal -tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

A Namlugal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az EXTREME az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Namlugal széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

A Namlugal az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Namlugal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Namlugal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Namlugal-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Namlugal közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Namlugal azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Namlugal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Namlugal, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Namlugal általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy a Namlugal -ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy a Namlugal vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Namlugal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben a Namlugal adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

A Namlugal indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Namlugal a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Namlugal nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

a Namlugal a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Namlugal figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Namlugal minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Namlugal tájékoztatja e címzettekről.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

Az érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni a Namlugal jelen tájékoztató I. pontjában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére.

Jogorvoslati lehetőségek    

  •    Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

  •    Az érintett a jogainak megsértése esetén a Namlugal, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Namlugal köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.